Statut Warszawskiej Izby Turystyki

Zatwierdzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
Wydział XVI Gospodarczy w dniu 8 czerwca 1994 r.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1
Warszawska Izba Turystyki, zwana dalej “Izbą” jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy zrzeszonych w niej podmiotów.

§ 2
Izba działa na terenie m.st. Warszawy i regionu Mazowsze, a jej siedzibą jest m.st. Warszawa.

§ 3
Izba posiada osobowość prawną.

§ 4
Izba może być członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji, w których zakresie znajdują się sprawy turystyki, w tym promujące kulturę narodową.

§ 5

 1. Izba używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku “Warszawska Izba Turystyki”.
 2. Izba posługuje się zastrzeżonym znakiem graficznym.

§ 6

 1. Funkcje we władzach Izby sprawowane są społecznie.
 2. Dochód z działalności Izby służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

Rozdział 2
Podstawowe zadania i formy realizacji

§ 7
Do podstawowych zadań Izby w szczególności należy:

 1. przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego w zakresie obsługi ruchu turystycznego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków w tej dziedzinie na terenie działania Izby,
 2. popieranie kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakresie obsługi turystycznej oraz doskonalenie zawodowe pracowników turystyki,
 3. delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności handlowej, budowlanej i usługowej w turystyce,
 4. organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania pojedynczego oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowych w związku z działalnością gospodarczą jej członków,
 5. wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej w turystyce,
 6. informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażenie opinii o stanie rozwoju gospodarczego w turystyce na obszarze działania Izby,
 7. podejmowanie działań mających na celu promocję i rozwój usług turystycznych oraz współudził w tworzeniu oferty kulturalnej Warszawy i Mazowsza,
 8. podnoszenie poziomu usług turystycznych,
 9. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej,
 10. dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności turystycznej.

§ 8
Izba realizuje swoje zadania poprzez:

 1. wspieranie inicjatyw gospodarczych swoich członków, udzielanie im porad i pomocy oraz organizowanie współpracy między nimi,
 2. inspirowanie i organizowanie szkolenia zawodowego,
 3. badanie rynku turystycznego,
 4. prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie turystyki oraz wydarzeń kulturalnych, które sprzyjają zwiększeniu ruchu turystycznego,
 5. organizowanie szkoleń kadry turystycznej mających na celu poszerzanie i aktualizowanie wiedzy o walorach kulturowych i ich znaczeniu w podnoszeniu poziomu usług turystycznych w praktyce,
 6. informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju turystyki na terenie działania Izby,
 7. organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie na odrębnie ustalonych zasadach w postępowaniu sądowym, w związku z działalnością gospodarczą członków Izby,
 8. delegowanie swoich przedstawicieli do uczestnictwa w pracach insytucji stanowiących i opiniodawczych.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9
Członkiem Izby może być każdy podmiot prowadzący działalność w zakresie turystyki oraz organizacje zrzeszające podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie turystyki, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe.

§ 10
Członek ma prawo:

 1. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Izby z głosem stanowiącym,
 2. wybierać i być wybieranym do władz Izby,
 3. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Izby,
 4. korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Izby,
 5. używać firmowego znaku graficznego Izby.

§ 11
Członek ma obowiązek:

 1. uczestniczyć w realizacji zadań Izby,
 2. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Izby,
 3. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 12
Członkami Izby są osoby fizyczne i prawne, które:

 1. zgłosiły akces do Warszawskiej Izby Turystyki na jej zebraniu założycielskim, lub
 2. zostały przyjęte w poczet członków decyzją Zarządu Izby, po okresie minimum trzymiesięcznej działalności w zakresie turystyki i złożeniu pisemnego wniosku wraz z rekomendacją dwóch członków Izby.

§ 13
1. Członkostwo ustaje na skutek:
a. wystąpienia członka z Izby,
b. skreślenia z listy członków Izby,
c. wykluczenia członka z Izby,
d. rozwiązania Izby,
e. likwidacji podmiotu gospodarczego lub zawieszenia działalności.

 1. Wystąpienie członka Izby następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.
 2. Skreślenie z listy członków Izby następuje w przypadku zaległości w opłacaniu składek członkowskich do 31 grudnia danego roku.
 3. Członek Izby może być wykluczony, jeżeli działa na szkodę Izby i jej członków, nie wykonuje zobowiązań lub narusza postanowienia Statutu bądź władz Izby.
 4. Decyzje o skreśleniu lub wykluczeniu z Izby podejmuje Zarząd Izby, powiadamiając zainteresowanego na piśmie.
 5. Od decyzji w sprawie skreślenia lub wykluczenia przysługuje pisemne odwołanie do Walnego Zebrania Izby, wniesione za pośrednictwem Zarządu Izby w terminie 30 dni od otrzymania decyzji.

Rozdział 4
Władze Izby

§ 14
Władzami Izby są:

 1. Walne Zebranie Izby,
 2. Zarząd Izby,
 3. Komisja Rewizyjna Izby,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 15
Kadencja władz wybieranych trwa 3 lata, przy czym kadencja pierwszych władz Izby trwa jeden rok.

Walne Zebranie Izby

§ 16
Walne Zebranie Izby jest Najwyższą Władzą Izby. Członkowie Izby nie będący osobami fizycznymi są reprezentowani w Walnym Zebraniu Izby przez swoich przedstawicieli.

§ 17
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Izby w szczególności należy:
a. uchwalanie kierunków i programów działania,
b. uchwalanie zmian Statutu,
c. wybór władz Izby i ich ewentualne odwoływanie w głosowaniu tajnym,
d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Izby i Komisji Rewizyjnej Izby,
e. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Izby na wniosek Komisji Rewizyjnej Izby,
f. zatwierdzanie budżetu i ustalanie wysokości wpisowego,
g. ustalenie raz w roku wysokości składek członkowskich oraz terminu ich płatności,
h .rozpatrywanie odwołań od decyzji pozostałych władz Izby,
i. podejmowanie decyzji w istotnych sprawach majątkowych,
j. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Izby i rozdysponowaniu jej majątku.

2.Podjęcie decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, 8 i 9, wymaga większości 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu Izby.

§ 18
Walne Zebranie Izby może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 19

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Izby jest zwoływane jeden raz do roku.
 2. Termin, porządek obrad ustala Zarząd Izby i pisemnie powiadamia o tym członków Izby na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Izby.

§ 20

 1. Nadzwyczajne Walne zebranie Izby jest zwoływane przez Zarząd Izby z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź 1/3 członków Izby.
 2. Wniosek Komisji Rewizyjnej Izby lub członków Izby musi być złożony na piśmie wraz z proponowanym porządkiem obrad.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Izby jest zwoływane przez Zarząd Izby w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo zwoływania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Izby w wypadku nie wywiązania się Zarządu Izby z postanowień, o których mowa w ust. 3

§ 21

 1. W Walnym Zebraniu Izby udział biorą z głosem stanowiącym członkowie Izby.
 2. Członkowie Izby nie będący osobami fizycznymi są reprezentowani w Walnym Zebraniu Izby przez swoich przedstawicieli.

§ 22

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Izby jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% zwyczajnych członków Izby.
 2. W przypadku braku qourum, o którym mowa w ust. 1, może być zwołane Walne Zebranie Izby w drugim terminie.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Izby jest ważne bez względu na ilość członków Izby w nim uczestniczących, przy czym nie może ono podejmować spraw, które nie zostały podane w porządku obrad.

§ 23
Uchwały władz Izby zapadają zwykłą większością głosów.

§ 24

 1. Głosowanie na Walnym Zebraniu Izby odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania władz Izby.
 2. Głosowanie może być tajne po przyjęciu przez Walne Zebranie Izby wniosku o uchylenie jawności głosowania.

Zarząd Izby

§ 25
Zarząd Izby jest organem kierującym działalnością Izby między Walnymi Zebraniami Izby.

§ 26
Do kompetencji Zarządu Izby należą:

 1. reprezentowanie Izby na zewnątrz,
 2. nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zebrania Izby,
 3. przygotowanie planów i sprawozdań z działalności Izby,
 4. zaciąganie zobowiązań w ramach zatwierdzonego budżetu Izby i sporządzanie rozliczeń finansowych,
 5. zwoływanie Walnych Zebrań Izby,
 6. przyjmowanie nowych członków, skreślanie z listy członków i wykluczanie członków Izby,
 7. powoływanie komisji problemowych, organów doradczych i opiniodawczych,
 8. wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Izby,
 9. ustalanie zasad korzystania z firmowego znaku graficznego Izby.

§ 27
Zarząd Izby składa się z 5-7 osób, w tym z przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza, skarbnika i trzech członków.

§ 28

 1. Przewodniczącego Zarządu Izby wybiera Walne Zgromadzenie Izby w głosowaniu tajnym, według zasad określonych w przyjętym regulaminie wyborów.
 2. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym zebraniu, zwołanym przez przewodniczącego Zarządu Izby.

§ 29

 1. Posiedzenia Zarządu Izby zwoływane są w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
 2. Termin, miejsce i porządek obrad ustala przewodniczący Zarządu Izby, zawiadamiając członków Zarządu Izby nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia, umieszczając o tym ogłoszenie w siedzibie Zarządu Izby.

§ 30

 1. Posiedzenia Zarządu Izby są protokołowane; protokół podpisuje sekretarz i przewodniczący Zarządu Izby.
 2. Posiedzenia Zarządu Izby są otwarte dla członków Izby.

Komisja Rewizyjna Izby

§ 31
Komisja Rewizyjna Izby jest organem kontrolnym Izby.

§ 32
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Izby w szczególności należy:

 1. przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności Izby przynajmniej raz w roku,
 2. ocena działalności statutowej i finansowej Izby i występowanie z wnioskami do Zarządu Izby,
 3. żądanie od Zarządu Izby wyjaśnień, określenie terminu i sposobu usunięcia nieprawidłowości,
 4. występowanie z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Izby absolutorium.

§ 33
Komisja Rewizyjna Izby składa się z 3-5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.

§ 34
Komisja Rewizyjna Izby konstytuuje się na swym pierwszym zebraniu, pod kierunkiem osoby, która przewodniczy posiedzeniu Walnego Zebrania Izby.

Sąd Koleżeński

§ 35
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. rozstrzyganie sporów między członkami Izby,
 2. prowadzenie postępowania pojednawczego między usługobiorcami, a członkami Izby,
 3. wydawanie postanowień we wszystkich sprawach zleconych przez władze Izby oraz w sprawach, o których rozstrzygnięcie zwrócą się członkowie Izby.

§ 36
Sąd Koleżeński składa się z 3-5 osób, w tym z przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.

§ 37
Sąd Koleżeński konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu pod kierunkiem osoby, która przewodniczy posiedzeniom Walnego Zebrania Izby.

§ 38

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Izby i Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych władz Izby.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Izby i Sądu Koleżeńskiego mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Izby.

§ 39
Szczegółowy zakres i tryb działania Zarządu Izby, Komisji Rewizyjnej Izby i Sądu Koleżeńskiego określają uchwalone przez te władze ich regulaminy organizacyjne, które zatwierdza Walne Zebranie Izby.

§ 40

 1. Zarządowi Izby, Komisji Rewizyjnej Izby oraz Sądowi Koleżeńskiemu przysługuje prawo dokonywania zmian w swoich składach. Zmiany te mogą być wynikiem odwołania bądź rezygnacji członków tych władz.
 2. Odwołanie może nastąpić:
  a. na wniosek instytucji delegujących,
  b. na skutek ustania członkostwa w Izbie członka władz bądź reprezentowanego przez niego podmiotu.
 3. W razie odwołania bądź ustapienia członka Zarządu Izby, Komisji Rewizyjnej Izby lub Sądu Koleżenskiego władzom przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów na walnym Zebraniu Izby.

Majątek i środki finansowe

§ 41
Majątek Izby powstaje z:

 1. składek członkowskich,
 2. darowizn,
 3. spadków,
 4. zapisów,
 5. własnej działalności gospodarczej,
 6. dochodów z majątku Izby.

§ 42
Dla ważności oświadczenia woli w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby wymagany jest podpis przewodniczącego i skarbnika lub dwóch upoważnionych przedstawicieli Zarządu Izby.

§ 43

 1. Izba prowadzi działalność w ramach posiadanych środków.
 2. Izba może prowadzić Biuro jako aparat etatowy Izby.
 3. Zakres i tryb działania oraz struktura Biura określi regulamin uchwalony przez Zarząd Izby.

Rozdział 5
Przepisy końcowe

§ 44

 1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby wymaga uchwały Walnego Zebrania Izby przy obecności co najmniej 2/3 członków Izby uprawnionych do głosowania.
 2. W razie podjęcia uchwały o likwidacji Izby, Walne Zebranie Izby wyznaczy likwidatora, który wykona postanowienia dotyczące przeznaczenia majątku Izby.
 3. W razie braku środków Izby, koszty likwidacji pokrywane są ze środków jej członków.