Warszawska Izba Turystyki

Powołana została z dniem 8 czerwca 1994 roku postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy.

Warszawska Izba Turystyki jest członkiem Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.

Jest jedną z 8 samodzielnych izb turystycznych w Polsce (Kraków, Poznań, Nowy Sącz, Wrocław, Szczecin, Katowice, Lublin, Warszawa).
WIT zrzesza biura podróży i przewoźników, a także hotele, restauracje i inne firmy związane z obsługą ruchu turystycznego.

Władze statutowe:
Władzami statutowymi WIT są Walne Zebranie (doroczne), Zarząd, Komisja
Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Aktualny skład Zarządu wybrany został 20 czerwca 2016 r. przez  Walne Zebranie WIT.

Skład Zarządu:

Przewodniczący Andrzej  Szymański
Wiceprzewodniczący Andrzej Żukowski
Sekretarz Elżbieta Wrońska
Skarbnik Ewa Markowska
Członek Zarządu Janusz Rustecki

Kadencja Władz Izby trwa 3 lata i biegnie aktualnie od 20 czerwca 2016 roku.

REGON: 010687880
NIP: 526-10-09-899
Konto: PKO BP XV O/Warszawa, nr 65 1020 1156 0000 7402 0060 5485